PL EN
Masz pytania?
880 089 089
pn-pt, 10-16
chat on-line
zapytaj konsultanta

REGULAMIN UMIESZCZAJĄCYCH

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • 1.1. Niniejszy dokument, zwany również "Regulaminem Umieszczających", reguluje prawa i obowiązki Umieszczających w zakresie, w jakim nie są one uregulowane w Regulaminie serwisu Noclegowo.pl (dalej: "Regulamin").
  • 1.2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Umieszczających, Regulamin znajduje swoje bezpośrednie zastosowanie. W szczególności, wszystkie definicje zastosowane w Regulaminie zachowują swoje znaczenie także w Regulaminie Umieszczających, chyba że stanowi on inaczej.
  • Celem uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że w odniesieniu do pojęcia Umieszczającego, stosuje się również postanowienia Regulaminu dot. Użytkownika.
 • 2. PUBLIKACJA PREZENTACJI OBIEKTU
  • 2.1. Umieszczający musi zapewnić przedłożenie informacji co najmniej w polach obowiązkowych formularzy, aby jak najdokładniej przedstawić Obiekt prezentowany w ramach publikacji.
  • 2.2. Umieszczający zobowiązani są do uiszczania opłat aktywacyjnych z tytułu publikowania prezentacji Obiektu. zgodnie z Cennikiem, dostępnym w Panelu (https://panel.noclegowo.pl).
  • 2.3. Celem skuteczniejszej realizacji funkcji informacyjnej i reklamowej prezentacji Obiektu, Operator może podjąć starania zmierzające do prezentacji Obiektu równolegle także w innych mediach, w tym celu nawiązując współpracę z innymi partnerami lub poszerzając ofertę swoich serwisów partnerskich. Umieszczający dokonując prezentacji Obiektu w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na jej równoległą publikację u partnerów Operatora lub w jego serwisach partnerskich.
  • 2.4. Noclegowo.pl udostępnia w Panelu również dodatkowe odpłatne usługi reklamowe, służące poprawieniu skuteczności zamieszczonej prezentacji Obiektu.
 • 3. USŁUGA REZERWACJI
  • 3.1. Umieszczający mogą względem prezentowanych przez siebie Obiektów skorzystać z usługi Serwisu polegającej na internetowym systemie rezerwacyjnym.
  • 3.2. Usługa rezerwacji ma charakter odpłatny i jest rozliczana w systemie prowizyjnym, zgodnym z Cennikiem.
  • 3.3. W razie otrzymania zapytania od Użytkownika dotyczącego dostępności Obiektu w danym terminie za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego, odpowiedź Umieszczającego odnosząca się do danego Obiektu winna nastąpić maksymalnie w terminie 24 godzin od jej przekazania. W innym wypadku, rezerwacja będzie traktowana jako niezrealizowana.
  • 3.4. W razie potwierdzenia dostępności i ceny Obiektu, Umieszczający winien przekazać dane do przelewu wraz z kwotą i terminem na wniesienie zaliczki przez Użytkownika. Otrzymanie przez Umieszczającego zaliczki jest traktowane jako zawarcie wiążącej umowy rezerwacyjnej i rodzi prawo do prowizji po stronie Operatora zgodnie z Cennikiem.
  • 3.5. W razie nieotrzymania zaliczki w zakreślonym terminie, Umieszczający jest zobligowany do bezzwłocznego odnotowania ww. okoliczności w Panelu. W takiej sytuacji, umowa rezerwacyjna będzie traktowana jako niezawarta.
  • 3.6. Płatność wynagrodzenia prowizyjnego dla Operatora będzie następować z dołu, w oparciu o fakturę VAT zakreślającą termin płatności 7 dni od daty jej otrzymania drogą elektroniczną, która zostanie wystawiona w terminie do 10. dnia następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zaistniało prawo do uzyskania prowizji, zbiorczo zestawiając wszystkie przypadki związane z prawem do prowizji po stronie Umieszczającego.
 • 4. USŁUGA POZYCJONOWANIA
  • 4.1. Operator oferuje Umieszczającym usługę licytacji pozycji na listach wyszukań Obiektów (dalej: "Pozycjonowanie").
  • 4.2. Licytacja w ramach procesu Pozycjonowania polega na określeniu przez Umieszczającego stawki wyrażonej w punktach. Im wyższa stawka ustawiona na dany dzień względem innych Obiektów, tym następstwem Pozycjonowania będzie wyższa pozycja na liście wyszukiwania.
  • 4.3. Stawka musi być wielokrotnością 1 pkt, który odpowiada wartości 1 zł. Obiekty objęte licytacją stawek na poszczególnych listach będą wyświetlane malejąco wg stawek.
  • 4.4. W czasie trwania licytacji, ustawiona wcześniej stawka może zostać zwiększona, ale nie może zostać zmniejszona. W sytuacji, gdy więcej niż jeden obiekt będzie miał ustawioną taką samą stawkę w ramach licytacji, najwyższą pozycję zajmie Obiekt, dla którego dana stawka została ustawiona wcześniej.
  • 4.5. Licytacja, której rezultaty będą obejmować następny dzień trwa do godziny 12:00 dnia poprzedniego, ale kończy się nie wcześniej, niż 5 minut po złożeniu ostatniej oferty dla danej listy. Każda oferta złożona na mniej niż 5 minut przed końcem licytacji, przedłuża czas zakończenia licytacji o kolejne 5 minut.
  • 4.6. Pozycjonowanie odbywa się niezależnie dla obiektów w wersji Premium (sekcja "Wyróżnione noclegi") oraz dla obiektów w wersji Standard (sekcja "Noclegi"). Obiekty w wersji Standard wyświetlane są zawsze poniżej wszystkich obiektów wersji Premium, bez względu na efekty Pozycjonowania, w tym ustawioną stawkę.
 • 5. OBOWIĄZYWANIE UMOWY Z UMIESZCZAJĄCYM
  • 5.1. Umowa Umieszczającego z Noclegowo.pl obowiązuje na czas nieokreślony. Dla rejestracji Obiektu i jego prezentacji w Serwisie przez Umieszczającego koniecznie jest jednak opłacenie stosownego abonamentu, zgodnie z Cennikiem.
  • 5.2. Wypowiedzenie umowy przez Umieszczającego nie wpływa na wcześniej wymagalne należności w postaci opłat lub prowizji, chyba, że do wypowiedzenia dochodzi na skutek zawinienia leżącego po stronie Noclegowo.pl w zakresie świadczonych usług. W takim wypadku, kwota uiszczonego abonamentu jest zmniejszona proporcjonalnie w odniesieniu do okresu, w którym miało miejsce faktyczne, prawidłowe wykonywanie usługi przez Operatora przed wypowiedzeniem umowy. Niniejsze postanowienie nie obejmuje Konsumentów.
  • 5.3. Serwis może wypowiedzieć umowę z Umieszczającym także, gdy Umieszczający nie wypełnia ciążącego na nim obowiązku płatności w całości lub częściowo, mimo upomnienia zawierającego stosowny termin płatności wysłanego na adres e-mail podany przez Umieszczającego. W odniesieniu do Konsumentów, rozwiązanie umowy z ww. tytułu nastąpi z zachowaniem terminu 7 dni wypowiedzenia.
  • 5.4. W przypadku przerwy w funkcjonowaniu Noclegowo.pl, okres obowiązywania usług wykupionych przez Umieszczającego zostanie przedłużony o każdy okres przerwy w dostępie do Noclegowo.pl.
 • 6. POSTANOWIENIA DOT. PŁATNOŚCI
  • 6.1. Operator Serwisu jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
  • 6.2. Płatność na rzecz Operatora następuje z góry chyba że Regulamin Umieszczających stanowi inaczej.
  • 6.3. Faktura VAT zostaje wystawiona przez Operatora po uiszczeniu wpłaty na poczet abonamentu dokonanej przez Umieszczającego.
  • 6.4. Oryginał faktury VAT doręczany jest Umieszczającemu na wskazany adres listem zwykłym lub pocztą elektroniczną (e-mail), stosownie do wyboru dokonanego w Panelu.
  • 6.5. Dokonując płatności w Panelu, Umieszczający ma możliwość wygenerowania i pobrania faktury pro-forma. Umieszczający może również otrzymać fakturę pro-forma na e-mail np. w ramach przypomnienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia abonamentu. Faktura pro-forma nie jest dokumentem księgowym i nie rodzi skutków podatkowych.
 • 7. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
  • 7.1. Noclegowo.pl prowadzi program lojalnościowy dla stałych klientów. Za każde 10 zł brutto wydane w Serwisie, Umieszczający otrzymuje 1 punkt (np. wydatkowanie kwoty 369 zł brutto odpowiada uzyskaniu 36 punktów). Umieszczający może przeznaczać zgromadzone punkty na aktywację usługi pozycjonowania.
  • 7.2. Warunkiem uczestnictwa w programie lojalnościowym i otrzymywania punktów jest wyrażenie przez Umieszczającego zgody na przesyłanie oryginałów faktur VAT drogą elektroniczną (e-mail).
  • 7.3. Serwis przewiduje również inne możliwości pozyskiwania punktów przez Umieszczających, stosownie do tymczasowych bądź stałych inicjatyw Operatora.
  • 7.4. Celem ułatwienia i przyśpieszenia procesu płatności, Umieszczający może również dokonać nabycia stosownej ilości punktów dla opłacania usług Noclegowo.pl. Serwis zastrzega sobie możliwość określenia w Panelu minimalnej ilości nabywanych odpłatnie punktów lojalnościowych, przypadających na jedną transakcję.
  • 7.5. Zgromadzone punkty lojalnościowe utracą ważność po upływie 12 miesięcy od daty ich pozyskania lub nabycia, jeżeli Umieszczający w ww. terminie nie pozyska lub nie dokona nabycia dalszych punktów lojalnościowych. Pozyskanie lub nabycie punktów przerywa bieg terminu zakreślonego niniejszym punktem. Bieg terminu 12 miesięcznego rozpoczyna się z chwilą ostatniego nabycia lub pozyskania punktów.
 • 8. ZAŁĄCZNIKI